بررسی شرایط و موانع انتقال ارث در حقوق ایران

ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه یک بار با آن رو در رو می‌شود.
بررسی شرایط و موانع انتقال ارث در حقوق ایران

 تعریف ارث

در کتب حقوقی تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آن را به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن ‌ انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند. برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند. به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر دو مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.

شرایط انتقال ارث

1. از متوفی مالی به جا مانده باشد.

2. باید بین موروث ووارث رابطه ی خویشاوندی وجود داشته باشد این قرابت وخویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، ارث به وارث تعلق می گیرد در رابطه سببی ، زوجیت دائم موجب ارث می شود.

3. موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.

4. جنینی که در شکم مادر است به شرط ان که زنده متولد شود از موروث خود ارث خواهد برد.

5. وارث مسلمان از موروث کافر ارث می برد ولی کافر از مسلمان ارث نمی برد.

موانع انتقال ارث

از اموری که مانع ارث می شود :

1. اگر فرزند میت ، مرده به دنیا بیاید به او ارث تعلق نمی گیرد .

2. اگر کسی موروث خود را به طور عمدی بکشد و مرتکب قتل شود از ارث محروم می شود 

3. فرزند نامشروع از پدر و مادر ارث نمی برد.

4. کافر بودن از دیگر مواردی است مانع از تعلق گرفتن ارث می شود . شخص کافر هیچگونه ارثی از متوفی نمی برد و سهمی به وی تعلق نمیگیرد.

5. اگر موقع تقسیم ارث ، کسی از ورثه ، غایب مفقود الاثر باشد ، باید سهم او کنار گذاشته شود ، بعدا اگر مشخص شود که وی قبل از موروث مرده است ، سهم وی بین دیگر وراث تقسیم میشود ، اما اگر مشخص شود که وی زنده است یا تاریخ مرگ وی بعد از موروث است ، سهمش به وراث خودش ( یعنی زن ، فرزند و ... ) میرسد.


در صورتی که در مورد شروط انتقال ارث نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد انتقال ارث

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.