حق انتقال به غیر توسط مستاجر

موضوع حق انتقال به غیر از اهمیت بالایی برخوردار است .
حق انتقال به غیر توسط مستاجر

قانون انتقال به غیر

 قانون مدنی میگوید:"عین مستاجره برای همان مصرفی است که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین،در منافع مقصوده ای که از اوضاع و احوال استنباط میشود،استعمال شود". بنابراین در صورتی که نحوه استفاده از مورد اجاره معلوم نشده باشد، تشخیص آن با دادگاه خواهد بود. دادگاه تشخیص می دهد که محل برای کسب و پیشه یا برای سکونت اجاره داده شده است.

مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر ندارد مگر اینکه موجر کتبی و یا شفاهی حق انتقال به غیر را به مستاجر داده باشد طبق قانون ، مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت اگر حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر یک از مستاجرین نیز می توانند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره نامه را با مالک یا نماینده ی قانونی او بنمایند

 علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد ولی شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد ابتدا با مالک به تنظیم اجاره نامه جدید اقدام نماید .حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال نماید. در این صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد.هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می تواند در صورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه با هر یک از مستأجرین را بنماید.

‍ اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر ، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد؟

اگر در قرارداد حق انتقال وجود نداشته باشد و مالک نیز راضی به انتقال نباشد باید در مقابل تخلیه مستاجر حق کسب و پیشه یا تجارت را بپردازد در غیر این صورت مستاجر دادخواست تجویز انتقال منافع را به دادگاه تقدیم می کند. در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفتر خانه نزدیک ملک (اگر اجاره نامه رسمی در بین نبود) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود.مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام و جایگزین مستاجر سابق خواهد بود.ولی طبق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، اصل بر جواز انتقال منافع می باشد مگر طرفین شرط کنند که مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد اگر مستاجر بر خلاف شرط عمل کند موجر می تواند به استناد تخلف از شرط، فسخ اجاره و تخلیه را درخواست کند در این مورد اگر مستاجر سرقفلی داشته باشد سرقفلی به نرخ روز به مستاجر پرداخت می شود و سرقفلی ساقط نمی شود.انتقال غیر قانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می شود . اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می دهند مرتکب تخلف شده اند و با طرح دعوا از طرف مالک ، نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها از بین میرود . اضافه می شود که نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد.


در صورتی که در مورد حق انتقال به غیر توسط مستاجر  نظری دارید در زیر آن را عنوان کنید تا دیگران از آن استفاده کنند بلکه گره گشا باشد . با تشکر 


   نظر یا پیشنهاد شما در مورد حق انتقال به غیر توسط مستاجر

شماره همراه و ایمیل فقط جهت اطلاع رسانی از پاسخ می باشد و نمایش داده نخواهد شد.